School of Social Sciences | Universiti Sains Malaysia

PUBLICATION

Journal
Firdaus, R.B.R., Siwar, C. & Jaafar, A.H. (2015). Pasca krisis makanan 2008: Implikasipenggantungan terhadap beras import. Jurnal Kemanusiaan 24 (3): 28-39.

Firdaus, R.B.R. & Ibrahim, A.Z. (2014). Penilaian akses makanan dan penentu perbelanjaan ke atasmakanan di kalangan petani padi di kawasan pengairan Muda. International Journal of Environment, Society & Space Vol(2).

Firdaus, R.B.R., Ibrahim, A.Z., Siwar, C. & Jaafar, A.H. (2014). Penghidupan petani padi dalammendepani cabaran perubahan iklim: Peranan intervensi kerajaan menerusi skim subsidi hargapadi (SSHP). Kajian Malaysia.

Firdaus, R.B.R., Latiff, I.A. & Borkotoky, P. (2012). The impact of climate change towards Malaysianpaddy farmers. Journal of Development and Agricultural Economics Vol. 5(2), 57-66.

Conference & Proceeding
Firdaus R.B.R, Zubir. A., Rais, A. Siwar, C. & Jaafar, A.H. (2014). Pasca krisis makanan 2008: Kearah mencapai pengeluaran sektor padi berproduktivi tinggi. Proceedings of Global Conference onBusiness and Social Science, Kuala Lumpur, December 15-16, 99-109. (Presenter)

Firdaus R.B.R. (2014). Post 2008 food crisis: Should Malaysia remains relying on rice imports.Proceedings of The Macrotheme Conference BSS Paris, December 19-20, Abstract. (Presenter)

Ibrahim, A.Z. & Firdaus R.B.R. (2014). Skim Subsidi Harga Padi (SSHP): Penilaian dan implikasipolisi ke atas taraf hidup petani padi (miskin dan bukan miskin) serta peranan dalam pasaran. In:UUM International Conference on Governance 2014 (ICG), November 29-30, Flamingo Hotel, PulauPinang.

Firdaus, R.B.R. & Ibrahim, A.Z. (2013). Keselamatan makanan: Kehidupan petani padi dalammendepani cabaran perubahan iklim. Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar Kali Ke-4,Mac 5-6, 307-315. (Presenter)

Chapter in Book
Shaharudin, M.S., Gopal, P.S., Suziana, M.Y., Firdaus, R.B.R. & Syakir M.I. (2015). Pengaruhpersekitaran bandar terhadap kesejahteraan penduduk kampung dalam bandar secara umum diMalaysia, Bab 13 in Omar, R. & Pandian, S. (Eds.) Kesejahteraan Sosial Komuniti Bandar:Pembangunan Dalam Kesinambungan. Putrajaya: Majlis Profesor Negara.

TEACHING

Undergraduate Courses
SHE 101 Ethnic Relations

SBW 205 Theory and Issues of Development (co-teach with Parthiban S. Gopal)

SBW 207 Economics for Development

SBW 208 Research Methods in Development Studies (co-teach with Nor Malina Malek)


Postgraduate Courses
SPA 507 Issues in the Malaysian Economy (guest lecture)

SUPERVISION

Keselamatan Makanan dan Kelestarian Penghidupan: Kajian Petani Padi di kawasanPembangunan Bersepadu Kemasin-Semerak. Co-Supervisor (Ph.D., in progress).

RESEARCH POTENTIAL AREAS

Research Interests

  • Climate change adaptation and measures
  • Food Security
  • Agricultural development and policy
  • Sustainable development

Contact Us

School of Social Sciences,
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3369 | Fax : +604-657 0918
Email : dean_soc@usm.my |

Quick links

Universiti Sains Malaysia
Campusonline
Sistem Direktori Telefon
Directory Of Expert


© 2022 School of Social Sciences . All rights reserved. Universiti Sains Malaysia